Tłumacz polsko-francuski

Wszystkie tłumaczenia wyceniamy bezpłatnie, nawet do 30 minut!

Wykonujemy tłumaczenia pisemne w ponad 40 różnych językach!

Zapewniamy wysoką jakość tłumaczeń w krótkich terminach!

Francja niewątpliwie kojarzy się nam z wieżą Eiffla. Marzysz o podróży do tego kraju, ale nie znasz języka francuskiego? To nic! Mamy dla Ciebie mini tłumacz polsko-francuski, dzięki któremu rozmowa będzie znacznie prostsza. Przygotowaliśmy najważniejsze słowa zarówno w formie pisemnej, jak i podaliśmy uproszczoną wymowę, aby maksymalnie pomóc Ci porozumieć się w tym kraju.

Wycieczka, podróż służbowa czy może studia we Francji? Poznaj nasz słownik polsko-francuski, który ułatwi Ci kontakt z francuzami

Niezależnie w jakim celu wycierasz się do Francji, nasz słownik polsko-francuski może ułatwić każdy wyjazd. A może znasz już francuski i właśnie do tego kraju wybierasz się na studia? Nie zapomnij przetłumaczyć swoich dokumentów! Bardzo ważne jest to, że większość uczelni wyższych wymaga, aby świadectwa, wyniki egzaminów czy inne dokumenty muszą być przetłumaczone na język francuski przez tłumacza przysięgłego. Nie czekaj i już dziś skorzystaj z oferty naszego biura tłumaczeń. Zapraszamy.

Polski

Francuski

Uproszczona Wymowa

Czy mówisz po francusku?

Parlez-vous français ?

Parle-vu fran-sey?

Nie znam francuskiego

Je ne parle pas français.

Zhuh nuh parl pah frahn-say.

Możesz mówić wolniej?

Pouvez-vous parler plus lentement ?

Poo-veh voo parl-ay ploo lahn-tey-mah?

Mógłbyś to zapisać?

Pourriez-vous l'écrire ?

Poor-ee-ay voo lay-kre?

Czy możesz to powtórzyć?

Pouvez-vous répéter ?

Poo-veh voo ray-pay-tey?

Tak

Oui

Wee

Nie

Non

Noh

Proszę

S'il vous plaît

Seel voo pleh

Dziękuję

Merci

Mehr-see

Nie ma za co

De rien

Duh ryen

Wiem

Je sais

Zhuh say

Nie wiem

Je ne sais pas

Zhuh nuh say pah

Rozumiem

Je comprends

Zhuh kohm-prahnd

Nie rozumiem

Je ne comprends pas

Zhuh nuh kohm-prahnd pah

Czy mogę prosić …?

Puis-je vous demander ... ?

Pwee zhuh voo deh-man-day ... ?

Czy mówisz po polsku?

Parlez-vous polonais ?

Parle-vu poh-loh-ney?

Jakie języki znasz?

Quelles langues parlez-vous ?

Kel lahng par-lay-voo ?

Przykro mi, ale nie potrafię pomóc

Je suis désolé, je ne peux pas aider.

Zhuh swee day-zoh-lay, zhuh nuh peuh pah ay-day.

Jeden

Un

Uh

Dwa

Deux

Du

Trzy

Trois

Traw-ah

Cztery

Quatre

Kah-truh

Pięć

Cinq

Sahnk

Sześć

Six

Sees

Siedem

Sept

Set

Osiem

Huit

Wheat

Dziewięć

Neuf

Nuhf

Dziesięć

Dix

Deece

Gdzie jest szpital?

Où est l'hôpital ?

Oo eh lo-pee-tahl?

Gdzie jest bank?

Où est la banque ?

Oo eh lah bahnk?

Gdzie jest bankomat?

Où est le distributeur de billets ?

Oo eh luh dees-tree-byuh-teuhr duh bee-yay ?

Gdzie jest dworzec kolejowy?

Où est la gare ?

Oo eh lah gah-r?

Czy możesz mi to pokazać na mapie?

Pouvez-vous me montrer sur la carte ?

Poo-veh voo muh mohn-tray soo la kart?

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?

Où est l'arrêt de bus le plus proche ?

Oo eh lah-rey duh boos luh plyoo prosh?

W lewo

À gauche

Ah gohsh

W prawo

À droite

Ah drwah-t

Prosto

Tout droit

Too drwah

Która godzina?

Quelle heure est-il ?

Kel euhr eh-teel?

Na lotnisko poproszę

À l'aéroport, s'il vous plaît

Ah lay-ro-por, seel voo pleh

Czy akceptujecie płatność kartą?

Acceptez-vous les paiements par carte ?

Ak-sep-tay voo lay peh-ee-mahn pahr kahrt ?

Gdzie znajdę taksówkę?

Où puis-je trouver un taxi ?

Oo pwee-juh troo-vehr uh tah-ksee ?

Proszę zabrać mnie pod ten adres

Veuillez m'amener à cette adresse

Vuh-yay zham-uh-nay ah set a-druhss

Północ

Nord

Nor

Południe

Sud

Soo

Wschód

Est

Est

Zachód

Ouest

Oo-ehst

Samolot

Avion

Ah-vee-ohn

Samochód

Voiture

Vwahtoor

Pociąg

Train

Trang

Statek

Bateau

Bahtoh

Bagaż

Bagage

Bah-gahzh

Lot opóźniony

Vol retardé

Vol reh-tahr-dey

Zgubiony bagaż

Bagage perdu

Bah-gahzh pair-doo

Godzina przylotu

Heure d'arrivée

Euhr dar-ee-veh

Godzina wylotu

Heure de départ

Euhr duh deh-pahrt

Cel podróży

Destination

Day-stee-nah-syon

Bilet lotniczy

Billet d'avion

Bee-yay dah-vee-ohn

Lot odwołany

Vol annulé

Vol ah-nu-lay

Odprawa

Enregistrement

Ahn-rey-gees-truh-mahn

 

Oferujemy tłumaczenia, aż w 42 językach.